Om de doelen van het programma IV-HO te kunnen realiseren is vanaf fase III van het programma een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep heeft de taak de strategische koers voor het programma uit te zetten en om samenwerking op het gebied van integrale veiligheid ook op bestuurlijk niveau te stimuleren.

Leden stuurgroep IV-HO

 Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam)

Ron Bormans studeerde politicologie aan de KU Nijmegen, met als specialisatie bestuurskunde. Ron is werkzaam geweest bij het Ministerie van OCW als plaatsvervangend directeur hoger beroepsonderwijs en directeur studiefinanciering. Bij de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vervulde hij de functie van lid van het college van bestuur. Bij de HvA deed hij dit van 1998 tot en met 2002 en bij de HAN van 2008 tot en met 2012. Sinds 2012 is hij voorzitter van het College van Bestuur bij de Hogeschool Rotterdam.

Marjolein Jansen (Vrije Universiteit)

Marjolein Jansen studeerde in Leiden en Rotterdam Bestuurskunde met specialisatie milieubeleid en recht. Van 2000 tot 2009 werkte zij voor het agentschap SenterNovem, waar ze onder meer als Manager InfoMil en voor de Taskforce VROM strategie en duurzame bedrijfsvoering overheden werkte. Daarna werkte ze tot en met 2012 op het Ministerie van OCW in de functie van plaatsvervangend en waarnemend Secretaris-Generaal. Van eind 2012 tot eind 2015 was ze lid van het College van Bestuur van STC-Group, de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Marjolein is sinds december 2015 lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Elmer Sterken (Rijksuniversiteit Groningen)

Elmer Sterken volgde van 1978 tot 1983 een master econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen (cum laude). In 1990 promoveerde hij op het proefschrift DUFIS (econometric model of the Dutch financial system) en is sinds 1986 werkzaam als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vervulde deze functie tot en met 1992. In dat jaar kreeg hij de functie van universitair hoofddocent toebedeeld. In 1994 werd hij aangesteld als hoogleraar-directeur bij het Landelijk Netwerk Bedrijfseconomie, een functie die hij tot 1999 vervulde. Naast deze functie werd hij in 1994 tevens aangesteld als hoogleraar monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het jaar erop hield hij zijn inaugurele rede getiteld Synchronisatie. Van 2008 tot 2011 was hij de decaan van de faculteit economie en bedrijfskunde waarna hij in 2011 benoemd werd tot rector magnificus van de RUG.

Jan Bogerd (Hogeschool Utrecht)

Jan Bogerd studeerde Social Studies aan de Hogeschool Utrecht, waar hij later Collegevoorzitter zou worden. Daarvoor heeft hij onder meer lesgegeven in het HBO en is hij vakgroep voorzitter geweest en heeft hij op verschillende afdelingen bestuurlijke functies bekleed. Naast zijn voorzitterschap van de HU is Jan ook lid van de raad van toezicht van het Wellantcollege van het Utrecht Science Park. Daarnaast vervult Jan de rol van voorzitter van Stichting Studielink. Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 Collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht.

Feite Hofman (Directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering, OCW)

Feite Hofman studeerde Algemene Economie aan de VU en nam na zijn studie deel aan het Kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst van de Rijksoverheid. Hij begon zijn carrière op het toenmalige ministerie van VROM waarna hij verschillende managementfuncties bij verschillende departementen bekleedde. Zo vervulde Feite onder meer de functie van plaatsvervangend directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van VWS en de functie hoofd van de afdeling Lonen en Inkomensvraagstukken bij het ministerie van SZW. In 2013 werd hij directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van OCW en in 2016 maakte hij de overstap naar zijn huidige functie van Directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering.

Erwin Bleumink (Lid bestuur van SURF)

Erwin Bleumink studeerde in 1996 af op Information Management aan de universiteit van Tilburg. Daarna werkte hij 10 jaar als consultant en ging in 2006 bij SURFnet aan de slag als programmamanager en managing director en lid van de steering committee van het Innovation program van SURFnet en Kennisnet. Sinds 2012 is hij Algemeen Directeur van SURFnet en lid van het bestuur van SURF. Naast zijn werk voor SURF is Erwin actief binnen GEANT, de Europese koepel voor netwerken voor onderwijs en onderzoek. Ook is hij voorzitter van de stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), waarin hij zich inzet om een veilige en betrouwbare groei van de digitale sector te stimuleren.

Ron Massink (Corporate Manager Integrale Veiligheid TU Delft)

Ron Massink studeerde onder meer Security Management aan de Haagse Hogeschool en werkte voor de politie, het UWV en de SVB, waarna hij overstapte naar de TU Delft. Vanwege zijn ervaring in de veiligheidsbranche is Ron tevens docent voor post-graduate studenten bij de stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) geworden en is hij sinds 2004 ook CEO bij Lindyn, een consultancybureau op het gebied van integrale veiligheid. Vanaf 2006 is hij Corporate Manager Integrale Veiligheid aan de TU Delft.