Platform IV-HO publiceert twee onderzoeken naar ‘Aanpak Zorgwekkend Gedrag’

Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met het krachtenveld rondom zorgwekkend gedrag van studenten of medewerkers. Arbo, zorgplicht, suïcidepreventie, radicalisering/extremisme, polarisatie, huiselijk geweld: wettelijke plichten en maatschappelijke ontwikkelingen gaan het hoger onderwijs niet voorbij. Universiteiten en hogescholen nemen het thema serieus en werken hierop samen via het platform IV-HO. Om een goed beeld te krijgen van implementatie van zowel de reeds ontwikkelde aanpak als de mate waarin instellingen met ketenpartners samenwerken zijn er onderzoeken uitgevoerd. Lees hier het volledige verslag van de Rondetafelconferentie en het programma van die middag.

Onderzoek naar de aanpak van zorgwekkend gedrag in het hoger onderwijs

Het onderzoek Het topje van de IJsberg – aanpak van zorgwekkend gedrag in het hoger onderwijs – kijkt naar de mate waarin ho-instellingen procedures hebben ingericht voor ‘zorgwekkend gedrag’ van studenten.
Het rapport Ketensamenwerking rond Zorgwekkend Gedrag in het Hoger Onderwijs is een verkenning van de wijze waarop ho-instellingen samenwerken met ketenpartners rond veiligheidsvraagstukken veroorzaakt door gedrag van studenten.

Op basis van interviews met veiligheidsfunctionarissen van veertien hoger onderwijsinstellingen is gekeken naar wat zij geïmplementeerd hebben op het gebied van zorgwekkend gedrag. Het onderzoek laat zien dat veel instellingen op dit moment nog zoekende zijn naar wat ze hiervoor willen organiseren. Instellingen geven aan baat te hebben bij de onderlinge kennisontwikkeling en –deling via het Platform IV-HO. Dat deze kennisdeling en sturende werking die hiervan uitgaat in lang niet alle gevallen leidt tot beleidsveranderingen komt voornamelijk door een onvolledig beeld van het aantal incidenten. Men ziet mogelijk alleen ‘het topje van de ijsberg’. Voor een goed inzicht van de totale omvang van casuïstiek die aan deze incidenten voorafgaat kampen instellingen met vergelijkbare uitdagingen. In “Het topje van de ijsberg” komen deze behoeften en uitdagingen uitvoerig aan de orde. Met de inzichten uit  dit rapport kunnen instellingen verder bouwen aan hun  ondersteuning bij toekomstige casuïstiek.

Lees hier het volledige onderzoek Het topje van de ijsberg.
Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek vindt u hier.

Ketensamenwerking rond Zorgwekkend Gedrag in het hoger onderwijs

Uit de enquêtes die in het kader van dit onderzoek zijn afgenomen komt naar voren dat er lang niet altijd sprake is van samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en ketenpartners.

Vanuit ketenpartners lijkt de wens om samen te werken sterker dan bij de onderwijsinstellingen zelf. Veelal komt dit doordat de organisatie van instellingen daar niet altijd voor is toegerust. De instellingen bevestigen dat er meestal pas sprake is van samenwerking met ketenpartners wanneer een incident daartoe aanleiding geeft.

Verder signaleert het rapport dat veel instellingen bezig zijn met het opstellen van een zogenoemde netwerkkaart, voor een overzicht van alle relevante contactpersonen bij ketenpartners.

Opvallend is dat ketenpartners moeite hebben om vanuit hoger onderwijsinstellingen informatie te krijgen en dat de instellingen op hun beurt aangeven voorzichtig te zijn met het delen van informatie op grond van de AVG. Het blijkt dat men worstelt met de vraag hoe zich hiertoe te verhouden.

Het algemene beeld laat zien dat beleid gericht op (integrale) veiligheid en zorgwekkend gedrag bij veel hoger onderwijsinstellingen nog relatief nieuw is. Veel onderwijsinstellingen hebben de tijd nodig om hierin een ontwikkeling door te maken. De sector ziet hierin wel het belang om samen op te trekken, ook naar externe ketenpartners toe.

Lees hier het volledige onderzoek Ketensamenwerking rond Zorgwekkend Gedrag in het Hoger Onderwijs

Dagverslag Rondetafelconferentie

Lees hier het dagverslag van de Rondetafelconferentie Zorgwekkend Gedrag & radicalisering.