Na het inventariseren van de risico’s en kansen moet het instellingsbestuur de kaders en uitgangspunten voor het integraal veiligheidsbeleid bepalen.

Nog te vaak is de verantwoordelijkheid voor veiligheid versnipperd binnen een hogeronderwijsinstelling en zijn beleidsplannen slechts op deelgebieden geschreven. Het risico hiervan is dat u bij sommige calamiteiten geen duidelijke verantwoordelijke afdeling of functionaris kunt aanwijzen bij calamiteiten.

Bij een integrale aanpak moeten verschillende afdelingen en functionarissen (bij voorkeur onder regie) samenwerken, zodat er structureel aandacht is voor het voorkomen en beheersen van onveilige situaties. Integraal veiligheidsbeleid is beleid dat niet alleen reageert op losstaande incidenten, maar ook de achterliggende problematiek aanpakt en proactief anticipeert op de toekomst.

Instrumenten per thema

Integraal

Kennis- en dilemmafiches

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap beleid.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Advies veiligheid van meningsvorming en Handreiking controversiële sprekers

Afwegingskader huiselijk geweld

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Handreiking signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico’s

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Privacy-modelbeleid

SURFaudit

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Terrorismebestrijding

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Handreiking beleidsinrichting internationale mobiliteit

Risk analysis higher education institutions

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

CvB-besluit en scenariokaart weeralarm Code Rood

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap beleid.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018)

Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Gezond, veilig en vitaal werken voor het hbo (Zestor)

Arboportaal

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu