Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Het open karakter van een onderwijsinstelling vraagt om specifieke inspanningen voor het creëren van een veilige leer- en werkomgeving. Het bieden van die omgeving is de uitdaging waar bestuurders en veiligheidsfunctionarissen van hogescholen en universiteiten voor staan. Het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. Klik hier voor meer informatie over het programma.

Voor ieder onderscheiden veiligheidsthema geldt dat de organisatie vijf processtappen doorloopt:

  • risicomanagement
  • beleid
  • organisatie
  • bewustzijn
  • continuïteit
Op deze website treft u per processtap instrumenten of informatie aan die u kunt inzetten of gebruiken in uw organisatie. Dat kan een normenkader zijn, een stappenplan, handleiding of voorbeeld. Soms moet de instelling de tool invullen of aanpassen, bijvoorbeeld voor een veiligheidstraining, soms betreft het een verwijzing naar een ketenpartner waar specifieke expertise te vinden is.
De handreikingen, tools, normenkaders etc op de verschillende deelgebieden van veiligheid en de integrale aanpak zijn gratis beschikbaar en kunnen door elke universiteit of hogeschool worden ingezet.

De Pilot Quickscan integrale veiligheid kleine hogescholen is begonnen! Klik hier voor meer informatie.

Gefaseerde samenwerking

Vanaf 2010 hebben verschillende onderwijsinstellingen in nauwe samenwerking met ketenpartners in het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs gefaseerd gewerkt aan het verzamelen en ontwikkelen van instrumenten op dit gebied. Het werken aan dit thema heeft aangetoond dat er een toenemende behoefte is om op deze ingeslagen weg samen verder te gaan.

Nieuwe dreigingen

Daarnaast verandert de wereld om ons heen. Nieuwe dreigingen vragen om andere oplossingen. Jihadisme, radicalisering, gewelddadige eenlingen, cybercrime, hacken, misbruik persoonsgegevens, spionage, onvoldoende aandacht voor informatiebeveiliging in ketens en misbruik bij wetenschappelijke integriteit zijn de risico’s van deze tijd. Integrale veiligheid is juist een aanpak om aan de bestuurstafel, binnen elke instelling en als sector hoger onderwijs bestuurlijk grip te krijgen op incidenten en veiligheidsrisico’s.

Volgende fase

Wat willen we bereiken in fase 3?

 • Integrale Veiligheid is een regulier onderwerp op de agenda van het college van bestuur en van de agenda van diensten en faculteiten.
 • Creëren van een kennisnetwerk van professionals uit HO-instellingen.
 • Het beter ontsluiten en vervolgens borgen van al ontwikkelde en nog te ontwikkelen instrumenten IV binnen HO-instellingen. De eigen website van IV HO vervult daarbij een nuttige rol.
 • HO-instellingen voorbereiden op nieuwe dreigingen.
 • Integrale Veiligheid onderdeel maken van de Plan-Do-Check-Act.

Processtappen

Thema’s