Afwegingskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Met de aanscherping van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn alle hoger onderwijsinstellingen verplicht binnen de meldcode een afwegingskader te hanteren waarin beschreven staat hoe omgegaan wordt met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit afwegingskader moet vanaf 01-07-2018 klaar zijn, waarna een implementatieperiode volgt. Vanaf 01-01-2019 dient het afwegingskader operationeel te zijn geïmplementeerd.

Met de VH en VSNU is afgesproken dat het programma IV-HO een format voor het afwegingskader ten behoeve van de beroepsgroep ‘hoger onderwijs’ zal ontwikkelen. Het afwegingskader wordt tijdens de conferentie Safe & Open Higher Education op 6 juni a.s. gepresenteerd. Hierna zal het afwegingskader via de website van het programma IV-HO beschikbaar worden gesteld voor gebruik door instellingen.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het programma IV-HO via info@integraalveilig-ho.nl.