Uit de enquêtes die in het kader van dit onderzoek zijn afgenomen komt naar voren dat er lang niet altijd sprake is van samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en ketenpartners.

Vanuit ketenpartners lijkt de wens om samen te werken sterker dan bij de onderwijsinstellingen zelf. Veelal komt dit doordat de organisatie van instellingen daar niet altijd voor is toegerust. De instellingen bevestigen dat er meestal pas sprake is van samenwerking met ketenpartners wanneer een incident daartoe aanleiding geeft.

Verder signaleert het rapport dat veel instellingen bezig zijn met het opstellen van een zogenoemde netwerkkaart, voor een overzicht van alle relevante contactpersonen bij ketenpartners.

Opvallend is dat ketenpartners moeite hebben om vanuit hoger onderwijsinstellingen informatie te krijgen en dat de instellingen op hun beurt aangeven voorzichtig te zijn met het delen van informatie op grond van de AVG. Het blijkt dat men worstelt met de vraag hoe zich hiertoe te verhouden.

Het algemene beeld laat zien dat beleid gericht op (integrale) veiligheid en zorgwekkend gedrag bij veel hoger onderwijsinstellingen nog relatief nieuw is. Veel onderwijsinstellingen hebben de tijd nodig om hierin een ontwikkeling door te maken. De sector ziet hierin wel het belang om samen op te trekken, ook naar externe ketenpartners toe.

Lees hier het volledige onderzoek Ketensamenwerking rond Zorgwekkend Gedrag in het Hoger Onderwijs