Verslag bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering

Met een uitwisseling, stage of semester in het buitenland verrijken studenten hun leerervaring. International offices bij universiteiten en hogescholen zetten zich voor dit doel met veel energie in, maar daarbij speelt wel de vraag hoever de verantwoordelijkheid reikt voor hun studenten in het buitenland wanneer zij betrokken raken bij een natuurramp, ongeluk of (gewelds)incident. Op 23 juni kwamen medewerkers van 25 verschillende universiteiten en hogescholen samen met ISO, LSVb, Nuffic en het Ministerie van Buitenlandse Zaken om het te hebben over crisismanagement en de zorgplicht van universiteiten en hogescholen voor studenten in het buitenland.

Uit de bijeenkomst bleek dat er grote behoefte is aan meer samenwerking op dit gebied. Om dit te faciliteren en concrete stappen te zetten heeft het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs een mailinglijst en online community gemaakt waar alle medewerkers van international offices vragen en best practices op het gebied van veiligheid uit kunnen wisselen. Daarnaast is er een werkgroep opgericht om kaders te bepalen voor gezamenlijke tools en oplossingen, zoals een 24/7 contact center om studenten in geval van nood bij te kunnen staan. Over dit onderwerp wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd in december.

Om toegevoegd te worden aan de community ‘veiligheid en internationalisering’ en om een uitnodiging te ontvangen voor volgende bijeenkomsten kunt u contact opnemen met charlie.vangenuchten@surfnet.nl.

Bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering 23 juni

Op 23 juni organiseert het programma IV-HO de bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering. De bijeenkomst zal van 13.00 tot 17.00 in Utrecht plaatsvinden.

 Aanleiding

Als er zich nu een natuurramp voor zou doen in het buitenland, weet u dan hoeveel studenten van uw instelling zich daar bevinden? Kunt u ze bereiken? En is het uw taak om ervoor te zorgen dat zij weer veilig naar huis kunnen komen? En hoe zit het als zij betrokken zijn bij een ongeluk of een geweldincident als zij op uitwisseling of stage in het buitenland zijn?

 Doel

Bovenstaande vragen houden veel hoger onderwijsinstellingen in Nederland bezig. Om te bespreken wat de reikwijdte van de zorgplicht van instellingen is, om best practices te delen hoe men om kan gaan met crisissituaties of incidenten in het buitenland en vast te stellen of er nog extra tools moeten worden ontwikkeld, organiseert het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) met medewerking van de Nuffic en het ministerie van Buitenlandse Zaken de bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering op 23 juni.

 Praktische informatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden van 13.00 tot 17.00 op het kantoor van SURFnet in Utrecht. De bijeenkomst zal starten met een aantal korte presentaties met best practices met daarna een interactieve sessie om tot concrete vervolgstappen te komen. De bijeenkomst is gericht op medewerkers van international offices die geïnteresseerd zijn in het thema veiligheid/crisismanagement en er is plaats voor 20 personen. Deelname is gratis.

 Aanmelden

U kunt zich per mail opgeven bij Charlie van Genuchten: charlie.vangenuchten@surfnet.nl

Een e-learning voor het onderbuikgevoel

Op 29 mei presenteerde speciaal rapporteur Naima Azough haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals aan minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris van Rijn (VWS). In het rapport wordt onder meer de professionele eenzaamheid aangekaart op het gebied van zorgwekkend gedrag waarmee docenten en andere professionals te kampen hebben. Zij maken bijvoorbeeld agressief gedrag mee in hun contact met studenten, of hebben vermoedens van radicalisering of suïcide, terwijl niet altijd de tools en ondersteuning vanuit de instelling voorhanden zijn om hiermee om te gaan.

Om professionals en de instellingen zelf te ondersteunen en meer kennis en kunde te geven over wat zij kunnen doen bij studenten met zorgwekkend gedrag lanceerde het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) daarom gelijktijdig met de presentatie van het rapport een e-learning over dit onderwerp.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de problematiek die zich onder studenten voor kan doen. Begin januari 2017 maakte het Bureau Studentenartsen bijvoorbeeld bekend dat zelfdoding de tweede doodsoorzaak onder studenten is. Er zijn daarnaast in de media voldoende voorbeelden bekend geworden van studenten die geweld pleegden of uitreisden naar Syrie. De aanslag in Manchester werd gepleegd door een student.

Als docent zie je dagelijks studenten waarbij je een onderbuikgevoel hebt. Negen van de tien keer is er niets ernstigs aan de hand, maar het is belangrijk om te weten dat je in gesprek kunt gaan met de student en je collega’s om te zorgen dat je onderbuikgevoel niet onbeantwoord blijft,” aldus Halima Maakoul, docent van het jaar HvA 2016. De e-learning zorgwekkend gedrag is specifiek gericht om docenten vertrouwen te geven in hun eigen professionaliteit en een handelingskader te bieden als zij met deze problematiek te maken krijgen.

De e-learning is te bereiken via https://integraalveilig-ho.nl/elearning-zg/ en is gemaakt door een team veiligheidsexperts en onderwijskundigen verbonden aan het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs.