Workshop afwegingskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is iedere (hoger) onderwijsinstelling verplicht een afwegingskader te hebben waarin staat hoe wordt gehandeld bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten en medewerkers. In deze workshop, die op 17 december 2018 van 12:00-14:00 uur bij SURF in Utrecht plaats zal vinden, zal Paul Goosens van het programma IV-HO een afwegingskader presenteren dat in het hoger onderwijs gebruikt kan worden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In deze workshop wordt niet alleen stil gestaan bij het afwegingskader zelf, maar vooral ook hoe u dit afwegingskader op uw instelling kunt implementeren om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Heeft u interesse in de workshop? Meld u dan aan via klaasjan.boon@surfnet.nl.

Offerteaanvraag e-learning Integrale Veiligheid voor de medezeggenschap

Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. Het programma biedt een platform voor onderwijsinstellingen en ketenpartners voor samenwerking en het verzamelen en ontwikkelen van instrumenten om grip te krijgen op incidenten en veiligheidsrisico’s.

De medezeggenschap heeft op veel hogescholen en universiteiten instemmingsrecht op de begroting en op andere op de hoofdlijnen daarvan. Hierin hebben leden van de medezeggenschapsraad ook stemrecht, of in ieder geval grote invloed, op het (integrale) veiligheidsbeleid van de instelling. Om de jaarlijks wisselende leden van de studentgeleding van medezeggenschapsraden te voorzien van voldoende kennis en ervaring om verstandige keuzes te maken op het gebied van integrale veiligheid wordt een e-learning ontwikkeld die gericht is op studenten in de medezeggenschap.

De ontwikkeling van de e-learning wordt uitbesteed aan een externe partij en om de keuze voor deze partij goed overwogen te kunnen maken wordt iedere potentiële partij gevraagd een offerte te sturen. De offerteaanvraag, mat daarin alle specificaties waaraan de offerte moet voldoen, vindt u hieronder. Heeft u na het lezen van de offerteaanvraag toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Klaasjan Boon, secretaris van het programma IV-HO. Contactgegevens vindt u in de offerteaanvraag.

De offerteaanvraag vindt u hier.

Uitnodigingsbrief Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni

Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni – Academiegebouw Universiteit Utrecht

Beste collega,

In juni 2016, tijdens de grote internationale conferentie ‘Safe & Open’ hebben we als sector een fundament gelegd onder onze samenwerking op integraal veiligheidsgebied. Met de Rotterdamverklaring hebben veel instellingen uitgesproken dat ze in hun zorg voor een veilige leer- en werkomgeving in hogescholen en universiteiten het behoud van de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid voorop stellen om onze onderwijs- en onderzoeksmissie waar te kunnen maken. Het was daarmee een roep om integraal veiligheidsbeleid op deze instellingen, waarbij risico’s en kansen bewust gewogen worden om de incident-regelreflex te mijden.

Sindsdien hebben we via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) hard gewerkt aan praktische instrumenten en kennisdeling op integraal veiligheidsgebied. Nu, twee programmajaren later, ligt de vraag voor hoe nu verder?

Op basis van vele gesprekken met bestuurders van universiteiten en hogescholen hebben we een praktische visie op de toekomst van integrale veiligheid in het hoger onderwijs ontwikkeld. En is de wetenschappelijke Raad van Advies van het programma IV-HO gevraagd ons te adviseren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen gaat over het groeiend besef dat onze docenten en wetenschappers meer steun verdienen wanneer zij op de persoon aangevallen worden vanwege hun bijdrage aan het maatschappelijk debat, terwijl dat juist in alle openheid gevoerd moet worden om polarisatie in onze samenleving het hoofd te bieden.

Graag nodigen wij u uit om in aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW), de voorzitters van de VH en VSNU en veel betrokken collega-bestuurders het vraagstuk van veiligheid en openheid te bespreken en onze intensievere samenwerking te bekrachtigen tijdens deze conferentie die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is georganiseerd. Het motto hierbij is meer dan ooit actueel: Safe & Open!

Inschrijven is mogelijk via deze link

 

Thom de Graaf, Voorzitter VH

Pieter Duisenberg, Voorzitter VSNU

Ron Bormans, Voorzitter stuurgroep IV-HO

Aankondiging conferentie Safe & Open op 6 juni

Save the date – 6 juni – conferentie Safe & Open.

Het hoger onderwijs staat bloot aan een constante stroom van oproepen om meer aandacht aan de verschillende vormen van veiligheid te besteden.

Hoe maken bestuurders en professionals de afweging tussen openheid en veiligheid in het scheppen van een veilige leer- en werkomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en staf?

Om de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid te beschermen is een sectorbreed, realistisch en proportioneel veiligheidsbeleid nodig. Tijdens deze conferentie zal het Nederlandse hoger onderwijs hierover afspraken presenteren.

Het ochtenddeel van de conferentie zal worden besteed aan de bestuurlijke en strategische discussie over veiligheid op instellings-, regio- en landelijk niveau. ’s Middags kunt u met bestuurders en professionals van andere instellingen kennis, ervaring en ambities uitwisselen.

De conferentie Safe & Open wordt door het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs georganiseerd in samenwerking met de VH, VSNU en de UU en zal in Utrecht plaatsvinden. Nadere informatie omtrent het programma en exacte locatie ontvangt u op een later moment in de vorm van een uitnodiging.

Het programma IV-HO ziet ernaar uit u te verwelkomen op 6 juni in Utrecht!

Workshop ‘Crisis! Wat nu?’

Incidenten gebeuren nu eenmaal, ook in hoger onderwijsinstellingen. Meestal wordt een incident snel opgelost en gaat het leven op uw hogeschool of universiteit gewoon door, maar wanneer wordt een incident een crisis en hoe schaal je dan op? In hoeverre ben je hier als instelling op voorbereid? Om op deze en andere gerelateerde vragen antwoord te geven organiseert het programma IV-HO een workshop over crisismanagement te Utrecht. De workshop zal nog tweemaal gegeven worden, op 9 maart en op 23 maart.

Tijdens deze workshop neemt Michael Mehrow, Integraal Veiligheidsmanager aan Hogeschool Windesheim, u mee in wat crisismanagement precies is en hoe u een crisisorganisatie in uw instelling op kan zetten. U gaat hiermee actief aan de slag en aan het einde van de workshop heeft u een concreet handelingsperspectief.

Ben u geïnteresseerd en wil u zich graag aanmelden? Stuur dan een mail naar klaasjan.boon@surfnet.nl. Gezien het interactieve karakter van de workshop en de persoonlijke aandacht die daarbij belangrijk is, is er een maximum van 15 deelnemers per workshop.

Blog en jaarverslag Integrale Veiligheid vanuit Hogeschool Rotterdam

Omdat Integrale Veiligheid ook een bestuurlijk thema is wijdde Ron Bormans, voorzitter van het CvB van de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de stuurgroep IV-HO, een blog aan dit thema. Benieuwd wat hij te zeggen heeft? Lees hier zijn blog.

Integrale veiligheid is niet alleen een thema voor de professional, de BHV-ploegleider, de veiligheidsadviseur of de CISO, maar ook van de bestuurder van een hogeschool of universiteit. Want integrale veiligheid is keuzes maken. Welke veiligheidsmaatregelen tref je wel, maar ook welke tref je niet? Effectief is niet hetzelfde als efficiënt en proportioneel. En omdat je toch niet alles kan of wil voorkomen, wat doe je als er een incident of crisis plaatsvindt? Is je crisisorganisatie dan op orde?

Laat je ook inspireren door het Jaarverslag Integrale Veiligheid van de Hogeschool Rotterdam. Met dit openbare verslag laat de HR zien dat veiligheid en verantwoording bij elkaar horen. Dit jaarverslag kunt u hier terugvinden.

Verslag crisisoefening NOZON

Van 2 tot en met 13 oktober hebben 31 onderwijs-, onderzoek- en zorginstellingen een oefening op IT en/of strategisch niveau uitgevoerd in het kader van de NOZON weken, die werden georganiseerd door Integraal Veilig Hoger Onderwijs in samenwerking met SURFnet.

De insteek NOZON was simpel: zoveel mogelijk instellingen op weg helpen om een realistische table top oefening uit te voeren en ze een stok achter de deur geven om daadwerkelijk te gaan oefenen. Alle instellingen die meededen kregen twee voorbeeldscenario’s, een handleiding voor het opzetten van een oefening en een trainingsdag voor hun oefenleider en waarnemer. Daarnaast werden alle instellingen ingedeeld in een buddygroep, om het sparren over scenario’s en opzet zoveel mogelijk te bevorderen. Na de trainingsdag was het aan elke instelling om zelf de oefening op te zetten en uit te voeren, met als enige afspraak dat het in de eerste twee weken van oktober moest gebeuren.

De oefeningen waren overal zeer succesvol, met een groot aantal leerpunten waar de deelnemende instellingen mee aan de slag kunnen. Alle deelnemers vonden het nuttig om te oefenen en zouden de volgende keer weer mee doen. De handleiding, scenario’s en tips die uit NOZON zijn voort gekomen, zijn beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in deze documenten neem dan contact op met info@integraalveilig-ho.nl.

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland 01-12-2017

Integrale Veiligheid / Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland op vrijdag 1 december 2017

Tijdstip: 09:30-13:00. De bijeenkomst is inclusief lunch en gelegenheid tot nabespreken van de
bijeenkomst.

Het gebruik van geweld of de dreiging en bereidheid om geweld te gebruiken zijn risico’s die ook
van toepassing zijn op mbo- en ho-instellingen.

Deze onderwijsinstellingen kunnen echter bij deze risico’s een belangrijke preventieve rol spelen.
Hiervoor is het van belang om bij zorgwekkend gedrag en radicalisering van studenten het
signalerend vermogen van medewerkers te vergroten en hen te ondersteunen met een duidelijk
handelingsperspectief.

Instellingen doen dit vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
betrokkenen zelf, de directe omgeving van de instelling en de mensen die daarin studeren of werken.

De Rijksuniversiteit Groningen nodigt u uit voor een netwerkbijeenkomst over dit onderwerp. Het
programma bestaat uit twee inhoudelijke bijdragen van professionals en het gesprek hierover.

Paul Goossens zal als projectleider Zorgwekkend Gedrag vanuit het programma Integrale Veiligheid
Hoger Onderwijs (IV-HO) een presentatie geven over de aanpak die voor het hoger onderwijs is
ontwikkeld (zie ook https://www.integraalveilig-ho.nl/). Daarnaast zal Frank Smilda zijn kennis met
ons delen vanuit het perspectief van de Nationale Politie.

Graag nodigen wij professionals uit het onderwijsdomein uit voor deze bijeenkomst. Weet u in uw
werkomgeving nog andere geïnteresseerden, dan kunt u deze uitnodiging doorsturen.

U kunt zich tot uiterlijk 27 november a.s. aanmelden bij Greet Vlaskamp, e-mailadres
g.j.vlaskamp@rug.nl onder vermelding van instelling, naam en functie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit
Groningen aan de Broerstraat 5 te Groningen. Het definitieve programma ontvangt u na aanmelding.
Met collegiale groet,
Elmer

Extra data workshop ‘Integrale Veiligheid, ja! Maar hoe dan?’

In verband met het grote aantal aanmeldingen voor de workshop ‘Integrale Veiligheid, ja! Maar hoe dan?’ is besloten om enkele extra data te plannen waarop u deze workshop kunt volgen. De workshop wordt op onderstaande data aangeboden:

09-03-2018

18-05-2018

De uitnodiging voor deze workshop vind u hieronder:

‘De term Integrale Veiligheid wordt vaak gebruikt, maar wat houdt het precies in, wat zijn de voordelen ervan en hoe kunt u binnen uw eigen instelling een integraal veiligheidsbeleid invoeren? Om op deze en vele andere vragen een antwoord te geven organiseert het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) op 9 maart 2018 en op 18 mei 2018 van 10:00 – 16:00 uur een workshop Integrale Veiligheid in Utrecht.

Tijdens deze workshop zal Integraal Veiligheidsmanager Timo Stortenbeker u aan de hand van zijn jarenlange ervaring meenemen in wat precies bedoeld wordt met Integrale Veiligheid. Hierbij zal met u besproken worden wat een integrale aanpak betekent voor de veiligheid in het onderwijs en wat het betekent voor bestuur, beleid en de operatie binnen uw instelling. Daarna gaat u in de workshop actief aan de slag met de vraag wat een integrale aanpak voor uw onderwijsinstelling kan betekenen.

Tijdens deze workshop zult u dan ook veel zelf aan het werk zijn! Aan de hand van theorie, maar vooral ook veel praktijkvoorbeelden, brengt u in kaart waar de mogelijkheden en kansen liggen voor uw instelling en aan het einde van de workshop heeft u een concreet handelingsperspectief en kunt u aan de slag.

Heeft u na de workshop toch nog vragen over hoe u zelf verder kan met integrale veiligheid? Dan biedt het programma IV-HO u en uw instelling de mogelijkheid een adviesgesprek aan te vragen, uiteraard kosteloos, want het programma IV-HO is van en voor ho-instellingen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag deelnemen aan deze interactieve workshop? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar klaasjan.boon@surfnet.nl. Om de workshop persoonlijk te kunnen maken en voldoende aandacht te kunnen schenken aan een aanpak die aansluit bij uw instelling is er per workshop een maximum van 15 deelnemers.’

Consultancy voor instellingen op het gebied van veiligheidsbeleid

Een veilige leer- en werkomgeving is een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs en onderzoek. Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) biedt aan hoger onderwijsinstellingen een samenwerkingsplatform om kennis, ervaring te delen en instrumenten te ontwikkelen op het gebied van veiligheid. Het programma brengt bestuurders, veiligheidsmanagers en experts bijeen en stimuleert kruisbestuiving om zo het veiligheidsbeleid in de sector te versterken. Per 1 september

Binnen het hoger onderwijs is er veel kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, maar niet iedere instelling heeft de (financiële) middelen om fulltime experts aan te stellen. Vanuit het devies ‘groot helpt klein’ stellen Hogeschool Rotterdam, InHolland en Windesheim elk een expert ter beschikking voor gratis consults op de onderwerpen crisismanagement, zorgwekkend gedrag en integraal veiligheidsbeleid. Paul Goossens, Timo Stortenbeker en Michael Mehrow staan klaar om hun ruime ervaring en expertise met u te delen. Op uw aanvraag komen zij bij uw instelling langs om met u in gesprek te gaan over zorgwekkend gedrag, crisismanagement of hoe u uw veiligheidsbeleid hebt ingericht. In deze gesprekken krijgt u van onze experts tips, tricks en handvatten hoe u uw veiligheidsbeleid nog sterker kan maken.

Naast consultancy op locatie zullen onze experts ook workshops geven waar u zich gratis voor kunt inschrijven wanneer u geïnteresseerd bent. De workshops zullen op deze website worden aangekondigd.

Bent u inmiddels benieuwd geworden naar onze experts? Hieronder stellen we ze voor:

Thema crisismanagement

Wanneer er crisis ontstaat op uw instelling is het van essentieel belang de situatie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. Hiervoor is een goede crisisorganisatie onmisbaar en onze expert Michael Mehrow kan u adviseren over hoe u dit kan bereiken. Michael heeft een achtergrond bij de Koninklijke Marachaussee en is inmiddels al jaren actief als veiligheidsmanager bij hogeschool Windesheim. Daarnaast heeft hij als voorzitter van de werkgroep Crisismanagement binnen het programma IV-HO veel kennis en ervaring opgedaan op dit thema.

Thema zorgwekkend gedrag

Als voorzitter van de werkgroep ‘Zorgwekkend Gedrag’ en geestelijk vader van de e-learning ‘Zorgwekkend Gedrag’ over dit onderwerp heeft Paul Goossens ruime ervaring met het thema zorgwekkend gedrag. De e-learning is in het rapport van mevr Azough over [naam + link] uitgeroepen tot best practise voor het ho. Samen met zijn ervaring als integraal veiligheidsmanager aan de hogeschool van Rotterdam kan Paul uw instelling adviseren op operationeel, tactisch en strategisch niveau in de omgang met zorgwekkend gedrag van studenten,

Thema integraal veiligheidsbeleid

Om een goede kosten- en batenanalyse te kunnen maken waarbij risico’s en kansen worden afgewogen is een integrale benadering van veiligheid belangrijk. Timo Stortenbeker, manager Integrale Veiligheid aan hogeschool Inholland, kan uw instelling (evt aan de hand van een quickscan) helpen bij het implementeren en borgen van een integraal veiligheidsbeleid. Timo heeft zich al bijna 15 jaar ingezet voor Inholland en is een vaste waarde voor het programma IV-HO.

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent in een gratis consult met één van onze experts of nog vragen hebt kunt u contact opnemen met info@integraalveilig-ho.nl of met projectsecretaris Klaasjan Boon via klaasjan.boon@surfnet.nl of telefoonnummer 06-13629501.