Startbijeenkomst Platform IV-HO – 20 – 02- 2019

Op 6 juni jl. hebben de voorzitters van de VSNU en de Vereniging Hogescholen samen met het ministerie van OCW de intentieverklaring ‘Integraal veiligheidsbeleid in het hoger onderwijs’ getekend. In deze verklaring staan een aantal bestuurlijke uitgangspunten en afspraken over de manier waarop het hoger onderwijs vanaf 2019 gezamenlijk als sector en met steun van OCW wil optrekken in de zorg voor een veilige leer- en werkomgeving en de continuïteit van de instelling.

Op 20 februari 2019 organiseert het platform IV-HO een interactieve bijeenkomst om te ontdekken wat dit voor uw instelling betekent en wat samenwerking kan opleveren.

Op het programma staat het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs dat het COT in opdracht van IV-HO heeft opgesteld samen met ho-veiligheidsfunctionarissen. Met dit sectorbeeld kunnen instellingen makkelijker hun eigen risico-inventarisatie maken. In de workshop staan we stil bij vragen als: Wat herkent u hierin voor uw instelling, hoe kunt u dit gebruiken om de veiligheidsrisico’s integraal te benaderen? Daarmee rijst ook de vraag: hoe wordt dit onderwerp bij de bestuurders onder de aandacht gebracht en in wat voor gesprek? En ook: hoe kunnen we deze eerste editie verder ontwikkelen?

‘s Middags is er aandacht voor sociale veiligheid in het ho. Hoe ga je als instelling om met zorgwekkend gedrag van studenten? Is er verschil tussen hbo en wo? Hoe werk je samen met ketenpartners? En wat komt er qua wetgeving op instellingen af? Bijvoorbeeld de implementatie van het per 1-1-19 verplichte afwegingskader bij de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Uw instelling is van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, bijvoorbeeld vertegenwoordiger(s) van afdelingen voor fysieke & sociale of integrale veiligheid. Zij kunnen zich tot een uur voor aanvang aanmelden via secretariaat@integraalveilig-ho.nl. Deze uitnodiging zal ook in het huidige IV-HO-netwerk worden verspreid. Er is ruimte voor twee deelnemers per instelling.

Datum: 20 februari 2019

tijd: van 10.00-14.15

locatie: SURF Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht

Onderzoek ketensamenwerking

Binnen het platform IV-HO is het project Zorgwekkend Gedrag & Radicalisering actief. Een van de activiteiten die vanuit dit project in 2019 geïnitieerd wordt is een verkennend onderzoek naar mogelijke knelpunten in de aansluiting van het hoger onderwijs met het bestuurlijke-, zorg- en veiligheidsdomein in Nederland. Het onderzoek heeft een verkennend karakter en zal tegelijk een behoeftepeiling inhouden naar samenwerkingsrelaties bij zowel de hoger onderwijsinstellingen als mogelijke ketenpartners in het bestuurlijke-, zorg- en veiligheidsdomein, afgebakend op veiligheidsrisico’s rond zorgwekkend gedrag en radicalisering. Voor zover bekend is een dergelijk onderzoek in Nederland nog niet eerder uitgevoerd. Het platform IV-HO heeft de uitvoering van het onderzoek gegund aan Crisislab, dat empirisch gefundeerd onderzoek doet binnen het veiligheidsdomein.

Bent u zorgcoördinator, studieadviseur, decaan of op een andere manier professioneel betrokken bij sociale veiligheid, dan wordt u uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen, waarbij u bijvoorbeeld gevraagd kan worden een enquête in te vullen of deelname aan een interview of focusgroep. Uiteraard zullen alle gegevens anoniem worden verwerkt conform de geldende wetenschappelijke code(s). De resultaten zullen via het platform IV-HO in de loop van 2019 bekend worden gemaakt en gebruikt voor aanbevelingen aan zowel de instellingen als externe ketenpartners.

Wilt u uw deelname kenbaar maken aan:

Secretariaat [@] integraalveilig-ho.nl

Nieuwe workshop afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is iedere (hoger) onderwijsinstelling verplicht een afwegingskader te hebben waarin staat hoe wordt gehandeld bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten en medewerkers. In deze workshop, die op 01 maart 2019 van 12:00-14:00 uur bij SURF in Utrecht plaats zal vinden, zal Paul Goosens van het programma IV-HO een afwegingskader presenteren dat in het hoger onderwijs gebruikt kan worden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In deze workshop wordt niet alleen stil gestaan bij het afwegingskader zelf, maar vooral ook hoe u dit afwegingskader op uw instelling kunt implementeren om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Heeft u interesse in de workshop? Meld u dan aan via klaasjan.boon@surfnet.nl.

Weeralarm code rood: CvB besluit en scenariokaart

Wat doet uw instelling wanneer het KNMI code rood heeft afgegeven? Laat u colleges, onderzoeken of tentamens gewoon door gaan? Raadt u mensen af naar uw instelling te komen? Of sluit u de instelling volledig? Iedere instelling zal bij een weeralarm keuzes moeten maken en het maken van deze keuzes kan soms lastig zijn. Daarom stelt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen via het programma IV-HO een scenariokaart en CvB-besluit beschikbaar voor andere instellingen ter inspiratie in het kader van samen werken aan een veilige leer- en werkomgeving. Daarnaast stelt Inholland een protocol voor weeralarm code rood beschikbaar.

Alle drie de documenten zijn kosteloos op te vragen via het programma IV-HO. Bent u werkzaam aan een hoger onderwijsinstelling en wilt u deze documenten ontvangen? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het programma IV-HO.

Workshop afwegingskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is iedere (hoger) onderwijsinstelling verplicht een afwegingskader te hebben waarin staat hoe wordt gehandeld bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten en medewerkers. In deze workshop, die op 17 december 2018 van 12:00-14:00 uur bij SURF in Utrecht plaats zal vinden, zal Paul Goosens van het programma IV-HO een afwegingskader presenteren dat in het hoger onderwijs gebruikt kan worden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In deze workshop wordt niet alleen stil gestaan bij het afwegingskader zelf, maar vooral ook hoe u dit afwegingskader op uw instelling kunt implementeren om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Heeft u interesse in de workshop? Meld u dan aan via klaasjan.boon@surfnet.nl.

Offerteaanvraag e-learning Integrale Veiligheid voor de medezeggenschap

Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. Het programma biedt een platform voor onderwijsinstellingen en ketenpartners voor samenwerking en het verzamelen en ontwikkelen van instrumenten om grip te krijgen op incidenten en veiligheidsrisico’s.

De medezeggenschap heeft op veel hogescholen en universiteiten instemmingsrecht op de begroting en op andere op de hoofdlijnen daarvan. Hierin hebben leden van de medezeggenschapsraad ook stemrecht, of in ieder geval grote invloed, op het (integrale) veiligheidsbeleid van de instelling. Om de jaarlijks wisselende leden van de studentgeleding van medezeggenschapsraden te voorzien van voldoende kennis en ervaring om verstandige keuzes te maken op het gebied van integrale veiligheid wordt een e-learning ontwikkeld die gericht is op studenten in de medezeggenschap.

De ontwikkeling van de e-learning wordt uitbesteed aan een externe partij en om de keuze voor deze partij goed overwogen te kunnen maken wordt iedere potentiële partij gevraagd een offerte te sturen. De offerteaanvraag, mat daarin alle specificaties waaraan de offerte moet voldoen, vindt u hieronder. Heeft u na het lezen van de offerteaanvraag toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Klaasjan Boon, secretaris van het programma IV-HO. Contactgegevens vindt u in de offerteaanvraag.

De offerteaanvraag vindt u hier.

Uitnodigingsbrief Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni

Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni – Academiegebouw Universiteit Utrecht

Beste collega,

In juni 2016, tijdens de grote internationale conferentie ‘Safe & Open’ hebben we als sector een fundament gelegd onder onze samenwerking op integraal veiligheidsgebied. Met de Rotterdamverklaring hebben veel instellingen uitgesproken dat ze in hun zorg voor een veilige leer- en werkomgeving in hogescholen en universiteiten het behoud van de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid voorop stellen om onze onderwijs- en onderzoeksmissie waar te kunnen maken. Het was daarmee een roep om integraal veiligheidsbeleid op deze instellingen, waarbij risico’s en kansen bewust gewogen worden om de incident-regelreflex te mijden.

Sindsdien hebben we via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) hard gewerkt aan praktische instrumenten en kennisdeling op integraal veiligheidsgebied. Nu, twee programmajaren later, ligt de vraag voor hoe nu verder?

Op basis van vele gesprekken met bestuurders van universiteiten en hogescholen hebben we een praktische visie op de toekomst van integrale veiligheid in het hoger onderwijs ontwikkeld. En is de wetenschappelijke Raad van Advies van het programma IV-HO gevraagd ons te adviseren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen gaat over het groeiend besef dat onze docenten en wetenschappers meer steun verdienen wanneer zij op de persoon aangevallen worden vanwege hun bijdrage aan het maatschappelijk debat, terwijl dat juist in alle openheid gevoerd moet worden om polarisatie in onze samenleving het hoofd te bieden.

Graag nodigen wij u uit om in aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW), de voorzitters van de VH en VSNU en veel betrokken collega-bestuurders het vraagstuk van veiligheid en openheid te bespreken en onze intensievere samenwerking te bekrachtigen tijdens deze conferentie die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is georganiseerd. Het motto hierbij is meer dan ooit actueel: Safe & Open!

Inschrijven is mogelijk via deze link

 

Thom de Graaf, Voorzitter VH

Pieter Duisenberg, Voorzitter VSNU

Ron Bormans, Voorzitter stuurgroep IV-HO

Aankondiging conferentie Safe & Open op 6 juni

Save the date – 6 juni – conferentie Safe & Open.

Het hoger onderwijs staat bloot aan een constante stroom van oproepen om meer aandacht aan de verschillende vormen van veiligheid te besteden.

Hoe maken bestuurders en professionals de afweging tussen openheid en veiligheid in het scheppen van een veilige leer- en werkomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en staf?

Om de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid te beschermen is een sectorbreed, realistisch en proportioneel veiligheidsbeleid nodig. Tijdens deze conferentie zal het Nederlandse hoger onderwijs hierover afspraken presenteren.

Het ochtenddeel van de conferentie zal worden besteed aan de bestuurlijke en strategische discussie over veiligheid op instellings-, regio- en landelijk niveau. ’s Middags kunt u met bestuurders en professionals van andere instellingen kennis, ervaring en ambities uitwisselen.

De conferentie Safe & Open wordt door het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs georganiseerd in samenwerking met de VH, VSNU en de UU en zal in Utrecht plaatsvinden. Nadere informatie omtrent het programma en exacte locatie ontvangt u op een later moment in de vorm van een uitnodiging.

Het programma IV-HO ziet ernaar uit u te verwelkomen op 6 juni in Utrecht!

Workshop ‘Crisis! Wat nu?’

Incidenten gebeuren nu eenmaal, ook in hoger onderwijsinstellingen. Meestal wordt een incident snel opgelost en gaat het leven op uw hogeschool of universiteit gewoon door, maar wanneer wordt een incident een crisis en hoe schaal je dan op? In hoeverre ben je hier als instelling op voorbereid? Om op deze en andere gerelateerde vragen antwoord te geven organiseert het programma IV-HO een workshop over crisismanagement te Utrecht. De workshop zal nog tweemaal gegeven worden, op 9 maart en op 23 maart.

Tijdens deze workshop neemt Michael Mehrow, Integraal Veiligheidsmanager aan Hogeschool Windesheim, u mee in wat crisismanagement precies is en hoe u een crisisorganisatie in uw instelling op kan zetten. U gaat hiermee actief aan de slag en aan het einde van de workshop heeft u een concreet handelingsperspectief.

Ben u geïnteresseerd en wil u zich graag aanmelden? Stuur dan een mail naar klaasjan.boon@surfnet.nl. Gezien het interactieve karakter van de workshop en de persoonlijke aandacht die daarbij belangrijk is, is er een maximum van 15 deelnemers per workshop.

Blog en jaarverslag Integrale Veiligheid vanuit Hogeschool Rotterdam

Omdat Integrale Veiligheid ook een bestuurlijk thema is wijdde Ron Bormans, voorzitter van het CvB van de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de stuurgroep IV-HO, een blog aan dit thema. Benieuwd wat hij te zeggen heeft? Lees hier zijn blog.

Integrale veiligheid is niet alleen een thema voor de professional, de BHV-ploegleider, de veiligheidsadviseur of de CISO, maar ook van de bestuurder van een hogeschool of universiteit. Want integrale veiligheid is keuzes maken. Welke veiligheidsmaatregelen tref je wel, maar ook welke tref je niet? Effectief is niet hetzelfde als efficiënt en proportioneel. En omdat je toch niet alles kan of wil voorkomen, wat doe je als er een incident of crisis plaatsvindt? Is je crisisorganisatie dan op orde?

Laat je ook inspireren door het Jaarverslag Integrale Veiligheid van de Hogeschool Rotterdam. Met dit openbare verslag laat de HR zien dat veiligheid en verantwoording bij elkaar horen. Dit jaarverslag kunt u hier terugvinden.