Onderzoek ketensamenwerking

Binnen het Platform IV-HO is het project Zorgwekkend Gedrag & Radicalisering actief. Een van de activiteiten die vanuit dit project in 2019 geïnitieerd wordt is een verkennend onderzoek naar mogelijke knelpunten in de aansluiting van het hoger onderwijs met het bestuurlijke-, zorg- en veiligheidsdomein in Nederland. Het onderzoek heeft een verkennend karakter en zal tegelijk een behoeftepeiling inhouden naar samenwerkingsrelaties bij zowel de hoger onderwijsinstellingen als mogelijke ketenpartners in het bestuurlijke-, zorg- en veiligheidsdomein, afgebakend op veiligheidsrisico’s rond zorgwekkend gedrag en radicalisering. Voor zover bekend is een dergelijk onderzoek in Nederland nog niet eerder uitgevoerd. Het Platform IV-HO heeft de uitvoering van het onderzoek gegund aan Crisislab, dat empirisch gefundeerd onderzoek doet binnen het veiligheidsdomein.

Bent u zorgcoördinator, studieadviseur, decaan of op een andere manier professioneel betrokken bij sociale veiligheid, dan wordt u uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen, waarbij u bijvoorbeeld gevraagd kan worden een enquête in te vullen of deelname aan een interview of focusgroep. Uiteraard zullen alle gegevens anoniem worden verwerkt conform de geldende wetenschappelijke code(s). De resultaten zullen via het Platform IV-HO in de loop van 2019 bekend worden gemaakt en gebruikt voor aanbevelingen aan zowel de instellingen als externe ketenpartners.

Wilt u uw deelname kenbaar maken aan:

Secretariaat [@] integraalveilig-ho.nl

Nieuwe workshop afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is iedere (hoger) onderwijsinstelling verplicht een afwegingskader te hebben waarin staat hoe wordt gehandeld bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten en medewerkers. In deze workshop, die op 01 maart 2019 van 12:00-14:00 uur bij SURF in Utrecht plaats zal vinden, zal Paul Goosens van het Platform IV-HO een afwegingskader presenteren dat in het hoger onderwijs gebruikt kan worden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In deze workshop wordt niet alleen stil gestaan bij het afwegingskader zelf, maar vooral ook hoe u dit afwegingskader op uw instelling kunt implementeren om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Weeralarm code rood: CvB besluit en scenariokaart

Wat doet uw instelling wanneer het KNMI code rood heeft afgegeven? Laat u colleges, onderzoeken of tentamens gewoon door gaan? Raadt u mensen af naar uw instelling te komen? Of sluit u de instelling volledig? Iedere instelling zal bij een weeralarm keuzes moeten maken en het maken van deze keuzes kan soms lastig zijn. Daarom stelt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen via het Platform IV-HO een scenariokaart en CvB-besluit beschikbaar voor andere instellingen ter inspiratie in het kader van samen werken aan een veilige leer- en werkomgeving. Daarnaast stelt Inholland een protocol voor weeralarm code rood beschikbaar.

Alle drie de documenten zijn kosteloos op te vragen via het Platform IV-HO. Bent u werkzaam aan een hoger onderwijsinstelling en wilt u deze documenten ontvangen? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het Platform IV-HO.

Workshop afwegingskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is iedere (hoger) onderwijsinstelling verplicht een afwegingskader te hebben waarin staat hoe wordt gehandeld bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten en medewerkers. In deze workshop, die op 17 december 2018 van 12:00-14:00 uur bij SURF in Utrecht plaats zal vinden, zal Paul Goosens van het programma IV-HO een afwegingskader presenteren dat in het hoger onderwijs gebruikt kan worden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In deze workshop wordt niet alleen stil gestaan bij het afwegingskader zelf, maar vooral ook hoe u dit afwegingskader op uw instelling kunt implementeren om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Uitnodigingsbrief Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni 2018

Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni – Academiegebouw Universiteit Utrecht

Beste collega,

In juni 2016, tijdens de grote internationale conferentie ‘Safe & Open’ hebben we als sector een fundament gelegd onder onze samenwerking op integraal veiligheidsgebied. Met de Rotterdamverklaring hebben veel instellingen uitgesproken dat ze in hun zorg voor een veilige leer- en werkomgeving in hogescholen en universiteiten het behoud van de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid voorop stellen om onze onderwijs- en onderzoeksmissie waar te kunnen maken. Het was daarmee een roep om integraal veiligheidsbeleid op deze instellingen, waarbij risico’s en kansen bewust gewogen worden om de incident-regelreflex te mijden.

Sindsdien hebben we via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) hard gewerkt aan praktische instrumenten en kennisdeling op integraal veiligheidsgebied. Nu, twee programmajaren later, ligt de vraag voor hoe nu verder?

Op basis van vele gesprekken met bestuurders van universiteiten en hogescholen hebben we een praktische visie op de toekomst van integrale veiligheid in het hoger onderwijs ontwikkeld. En is de wetenschappelijke Raad van Advies van het programma IV-HO gevraagd ons te adviseren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen gaat over het groeiend besef dat onze docenten en wetenschappers meer steun verdienen wanneer zij op de persoon aangevallen worden vanwege hun bijdrage aan het maatschappelijk debat, terwijl dat juist in alle openheid gevoerd moet worden om polarisatie in onze samenleving het hoofd te bieden.

Graag nodigen wij u uit om in aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW), de voorzitters van de VH en VSNU en veel betrokken collega-bestuurders het vraagstuk van veiligheid en openheid te bespreken en onze intensievere samenwerking te bekrachtigen tijdens deze conferentie die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is georganiseerd. Het motto hierbij is meer dan ooit actueel: Safe & Open!

Inschrijven is mogelijk via deze link

 

Thom de Graaf, Voorzitter VH

Pieter Duisenberg, Voorzitter VSNU

Ron Bormans, Voorzitter stuurgroep IV-HO

Aankondiging conferentie Safe & Open op 6 juni

Save the date – 6 juni – conferentie Safe & Open.

Het hoger onderwijs staat bloot aan een constante stroom van oproepen om meer aandacht aan de verschillende vormen van veiligheid te besteden.

Hoe maken bestuurders en professionals de afweging tussen openheid en veiligheid in het scheppen van een veilige leer- en werkomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en staf?

Om de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid te beschermen is een sectorbreed, realistisch en proportioneel veiligheidsbeleid nodig. Tijdens deze conferentie zal het Nederlandse hoger onderwijs hierover afspraken presenteren.

Het ochtenddeel van de conferentie zal worden besteed aan de bestuurlijke en strategische discussie over veiligheid op instellings-, regio- en landelijk niveau. ’s Middags kunt u met bestuurders en professionals van andere instellingen kennis, ervaring en ambities uitwisselen.

De conferentie Safe & Open wordt door het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs georganiseerd in samenwerking met de VH, VSNU en de UU en zal in Utrecht plaatsvinden. Nadere informatie omtrent het programma en exacte locatie ontvangt u op een later moment in de vorm van een uitnodiging.

Het programma IV-HO ziet ernaar uit u te verwelkomen op 6 juni in Utrecht!

Workshop ‘Crisis! Wat nu?’

Incidenten gebeuren nu eenmaal, ook in hoger onderwijsinstellingen. Meestal wordt een incident snel opgelost en gaat het leven op uw hogeschool of universiteit gewoon door, maar wanneer wordt een incident een crisis en hoe schaal je dan op? In hoeverre ben je hier als instelling op voorbereid? Om op deze en andere gerelateerde vragen antwoord te geven organiseert het programma IV-HO een workshop over crisismanagement te Utrecht. De workshop zal nog tweemaal gegeven worden, op 9 maart en op 23 maart.

Tijdens deze workshop neemt Michael Mehrow, Integraal Veiligheidsmanager aan Hogeschool Windesheim, u mee in wat crisismanagement precies is en hoe u een crisisorganisatie in uw instelling op kan zetten. U gaat hiermee actief aan de slag en aan het einde van de workshop heeft u een concreet handelingsperspectief.

Ben u geïnteresseerd en wil u zich graag aanmelden? Stuur dan een mail naar klaasjan.boon@surfnet.nl. Gezien het interactieve karakter van de workshop en de persoonlijke aandacht die daarbij belangrijk is, is er een maximum van 15 deelnemers per workshop.

Blog en jaarverslag Integrale Veiligheid vanuit Hogeschool Rotterdam

Omdat Integrale Veiligheid ook een bestuurlijk thema is wijdde Ron Bormans, voorzitter van het CvB van de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de stuurgroep IV-HO, een blog aan dit thema. Benieuwd wat hij te zeggen heeft? Lees hier zijn blog.

Integrale veiligheid is niet alleen een thema voor de professional, de BHV-ploegleider, de veiligheidsadviseur of de CISO, maar ook van de bestuurder van een hogeschool of universiteit. Want integrale veiligheid is keuzes maken. Welke veiligheidsmaatregelen tref je wel, maar ook welke tref je niet? Effectief is niet hetzelfde als efficiënt en proportioneel. En omdat je toch niet alles kan of wil voorkomen, wat doe je als er een incident of crisis plaatsvindt? Is je crisisorganisatie dan op orde?

Laat je ook inspireren door het Jaarverslag Integrale Veiligheid van de Hogeschool Rotterdam. Met dit openbare verslag laat de HR zien dat veiligheid en verantwoording bij elkaar horen. Dit jaarverslag kunt u hier terugvinden.

Verslag crisisoefening NOZON

Van 2 tot en met 13 oktober hebben 31 onderwijs-, onderzoek- en zorginstellingen een oefening op IT en/of strategisch niveau uitgevoerd in het kader van de NOZON weken, die werden georganiseerd door Integraal Veilig Hoger Onderwijs in samenwerking met SURFnet.

De insteek NOZON was simpel: zoveel mogelijk instellingen op weg helpen om een realistische table top oefening uit te voeren en ze een stok achter de deur geven om daadwerkelijk te gaan oefenen. Alle instellingen die meededen kregen twee voorbeeldscenario’s, een handleiding voor het opzetten van een oefening en een trainingsdag voor hun oefenleider en waarnemer. Daarnaast werden alle instellingen ingedeeld in een buddygroep, om het sparren over scenario’s en opzet zoveel mogelijk te bevorderen. Na de trainingsdag was het aan elke instelling om zelf de oefening op te zetten en uit te voeren, met als enige afspraak dat het in de eerste twee weken van oktober moest gebeuren.

De oefeningen waren overal zeer succesvol, met een groot aantal leerpunten waar de deelnemende instellingen mee aan de slag kunnen. Alle deelnemers vonden het nuttig om te oefenen en zouden de volgende keer weer mee doen. De handleiding, scenario’s en tips die uit NOZON zijn voort gekomen, zijn beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in deze documenten neem dan contact op met Secretariaat@integraalveilig-ho.nl.

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland 01-12-2017

Integrale Veiligheid / Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland op vrijdag 1 december 2017

Tijdstip: 09:30-13:00. De bijeenkomst is inclusief lunch en gelegenheid tot nabespreken van de
bijeenkomst.

Het gebruik van geweld of de dreiging en bereidheid om geweld te gebruiken zijn risico’s die ook
van toepassing zijn op mbo- en ho-instellingen.

Deze onderwijsinstellingen kunnen echter bij deze risico’s een belangrijke preventieve rol spelen.
Hiervoor is het van belang om bij zorgwekkend gedrag en radicalisering van studenten het
signalerend vermogen van medewerkers te vergroten en hen te ondersteunen met een duidelijk
handelingsperspectief.

Instellingen doen dit vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
betrokkenen zelf, de directe omgeving van de instelling en de mensen die daarin studeren of werken.

De Rijksuniversiteit Groningen nodigt u uit voor een netwerkbijeenkomst over dit onderwerp. Het
programma bestaat uit twee inhoudelijke bijdragen van professionals en het gesprek hierover.

Paul Goossens zal als projectleider Zorgwekkend Gedrag vanuit het programma Integrale Veiligheid
Hoger Onderwijs (IV-HO) een presentatie geven over de aanpak die voor het hoger onderwijs is
ontwikkeld (zie ook https://www.integraalveilig-ho.nl/). Daarnaast zal Frank Smilda zijn kennis met
ons delen vanuit het perspectief van de Nationale Politie.

Graag nodigen wij professionals uit het onderwijsdomein uit voor deze bijeenkomst. Weet u in uw
werkomgeving nog andere geïnteresseerden, dan kunt u deze uitnodiging doorsturen.

U kunt zich tot uiterlijk 27 november a.s. aanmelden bij Greet Vlaskamp, e-mailadres
g.j.vlaskamp@rug.nl onder vermelding van instelling, naam en functie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit
Groningen aan de Broerstraat 5 te Groningen. Het definitieve programma ontvangt u na aanmelding.
Met collegiale groet,
Elmer